Политика за защита на лични данни

1. КОИ СМЕ НИЕ?

По смисъла на Закона за защита на личните данни, администраторът на лични данни е „АГРОИНДЪСТРИС” ООД с адрес Пловдив, ул. Равнища 2

Сайтът www.obraztsovdom.com е онлайн магазин за строителни материали и стоки за бита.

Настоящата Политика за Защита на личните данни, заедно с Условията за ползване, публикувани на нашия уебсайт, Общите условия и всички останали относими документи, определят условията, въз основа на които личните данни, които събираме от Вас или за Вас, или които Вие ни предоставяте, ще бъдат обработвани. Молим да прочетете настоящото внимателно, за да разберете какви са нашите практики във връзка Вашите лични данни и тяхното обработване. Предоставяйки Вашите лични данни в Заявлението за регистрация, независимо дали по електронен път на www.obraztsovdom.com или на хартия, вие приемате и се съгласявате с практиките, описани в настоящата Политика за защита на личните данни.

Ние обработваме личните данни в съответствие със закона, като целта на обработването на личните данни е да организираме и осигурим изпълнението на нашите задължения и защитата на нашите права във връзка с Вашата регистрация. Обработването на лични данни от нас се извършва съобразно правилата описани по-долу.

2. ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ – КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ТЕ?

Личните данни са свързани с всяко живо физическо лице, което може недвусмислено да бъде идентифицирано на база тези данни, по-специално вашето име, адрес, телефонен номер, имейл адрес, номер на кредитна или дебитна карта, информация, свързана със специални грижи. Идентификацията може да се осъществи само чрез съответните данни или в комбинация с каквато и да е друга информация, която е притежание на администратора на данни, или за която е вероятно да стане негово притежание.
Субект на данни е физическо лице, което е идентифицирано или което може да бъде идентифицирано въз основа на определена информация.

3. ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО „АГРОИНДЪСТРИС” ООД ОБРАБОТВА:

3.1 На договорно основание за целите на обработване на заявка съгласно ЗЗЛД и Общите условия на сайта:
- име и фамилия
- адрес на доставка
- телефон за връзка
- имей адрес
- IP адрес

3.2. На законово основание, когата се издава счетоводен документ:
- трите имена на поръчващия, когато е физическо лице или когато е юридическо лице – МОЛ
- идентификационен номер (ЕГН, ЛНЧ), съгласно изискванията на данъчното законодателство за съставяне на счетоводни докумнети

3.3. По изключение на основание изрично съгласие на клиента, свързано с нуждата от съдействие при затруднения с използването на сайта:
- данни за профила – потребителско име, парола,телефонен номер,имейл адрес
www.obraztsovdom.com не събира „чувствителни“ лични данни, които разкриват расов или етнически произход, политически, религиозни или философски убеждения; членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели; които се отнасят до здравето или сексуалния живот.

4. ЦЕЛИ НА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ:

4.1. Данните за Профила са за целите на:
- обработка на заявки и приемане на поръчки
- изпълнение на договор от разстояние
- доставка чрез куриер
- фактуриране и плащане
- осъществяване на контакт с поръчващия
- изпращане на съобщения за целите на директния маркетинг
- предоставяне на информация по проверки или защити от правен интерес в административни и събедни производства
- проследяване на поръчка

4.2 Данни за фактуриране са за целите на: Издаване на счетоводен документ (фактура) , съдържаща по закон определени реквизити

4.3. Данни за потребителя са за целите на:
- предоставяне на информация за услугите и продуктите
- потвърждаване на индивидуализацията чрез имейл или съобщение
- обработка на постъпили жалби или рекламации
- подобряване на обслужването

5. ТРЕТИ ЛИЦА, НА КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ:

Ние не продаваме, не отдаваме под наем и не търгуваме Вашите Лични Данни.

Ние можем да предоставим достъп до Вашата информация и да позволим нейната обработка с цел на подбрани трети лица като:

5.1. Куриерски фирми, осъществяващи доставката на потвърдените от Вас продукти

5.2. На служители в „АГРОИНДЪСТРИС” ООД, изпълняващи доставката на направената от Вас поръчка директно при Вас без използване на куриерски фирми с рамките на града

5.3. На обработващи личните данни, упълномощени от „АГРОИНДЪСТРИС” ООД, свързани с осчетоводяването и декларирането на сделките с Вас.

5.4. Държавни органи и институции във връзка с извършвани от тях проверки в съответствие със законови изисквания и ограничения

6. ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА:

6.1. Право на достъп , включително право на копие на данните в процес на обработка – по всяко време субекта на лични данни има право да поиска информация относно личните му данни, които „АГРОИНДЪСТРИС” ООД съхранява и данните му се предоставят след като бъде потвърдена самоличността му.

6.2. Право на коригиране на неточни данни – всеки субект на лични данни има право да поиска коригиране на данните му, ако те на неправилни, непълни или неточни като се обърне към „АГРОИНДЪСТРИС” ООД с писмено искане или директно от сайта. Това става едва след установяване на самоличността на субекта на лични данни.

6.3. Право на изтриване или „Право да бъдеш забравен”:
- при отпадане на необходимостта от обработка
- при оттегляне на съгланието за обработване на лични данни
- при установянане на незоконосъобразна обработка на лични данни
- при законово задължение за изтриване
Това право не е абсолютно право!
Това право може да не бъде уважено при предвидени от закон случаи и субекта на лични данни незабавно ще бъде уведомен за това.

6.4. Субекта на лични данни има право да поиска ограничаване на обработването, когато:
- при подаване на възражение срещу обработването на лични данни
- обработването на данни е без правно основание
- когато се оспорва верността на данните, за периода , в който трябва да се провери верносттта им
- при необходимост от обработка на данните за установяване на правни претенции от субекта на лични данни

6.5 Право на преносимост на лични данни:
- данните се предоставят директно на субекта на лични данни
- при искане от страна на субекта данните се представят на друг администратор

6.6. Право на възразяване срещу обработване на лични данни – всеки субект на лични данни има право да възрази срещу обработване на личните му данни и „АГРОИНДЪСТРИС” ООД не може да продължи да обработва лични данни на този субект, освен ако не се докаже, че съществуват правни основание за това за изпълнение на законовите задължения на администратора

6.7. Право на жалба пред Комисията за защита на лични данни или друг орган в рамките на ЕС.

6.8. Право на оттегляне на предоставено съгласие за обработване на лични данни
Последствия от отказа/неуспешното предоставяне на лични данни
Моля, имайте предвид, че ние имаме нужда от личните данни, изброени в „Контакти” за да изпълним Вашите поръчки и за да ви предоставим нашите продукти. Ако не ни предоставите необходимите лични данни, ние няма да можем да Ви предоставим всички компоненти на услугите, които сте заявили.

7. ЗА КОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Ние обработваме вашите лични данни за период, в зависимост от целите, изложени в настоящата Политика за защита на лични данни, или за ограничения период, описан в съответните закони.
Не съхраняваме личните ви данни за по-дълго, отколкото е необходимо:

7.1. За счетоводни документи периода на запазване е 10 /десет/ години

7.2. В случай на обработване на данни, което се основава на дадено съгласие, личните данни ще бъдат обработвани до оттегляне на съгласието

7.3. Докато имате акаунт в нашият сайт

8. КАК ЗАЩИТАВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Цялата информация, която Вие ни предоставяте и която ние събираме за Вас, се съхранява на защитени сървъри. Всички сделки, извършени чрез онлайн плащания, ще бъдат криптирани чрез използване на SSL технология и ще бъдат обработвани от трети лица - доставчици. Ние не събираме или не съхраняваме кредитна и дебитна картова информация за онлайн сделки.

„АГРОИНДЪСТРИС” ООД изпълнява задълженията си съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни като:
- съхранява актуализирани лични данни;
- съхранява и унищожава личните данни по безопасен начин;
- не събира прекомерно големи количества данни или чувствителни данни;
- защитава личните данни от загуба, злоупотреба, неоторизиран достъп и оповестяване и като гарантира, че са предприети подходящите технически мерки за защита на личните данни.

„АГРОИНДЪСТРИС” ООД като администратор на лични данни е взела съответните технически и организационни мерки, за да гарантира защитата на личните Ви данни срещу случайно или незаконно унищожаване или загуба, промяна, неоторизирано разкриване или достъп, особено, но не само, когато обработката включва прехвърлянето на данни в мрежа, както и срещу всякакви други незаконни форми на обработка.
Обръщаме внимание на безопасното предаване на личните Ви данни, които се предават от компютъра Ви към сайта на „АГРОИНДЪСТРИС” ООД чрез криптирани канали с помощта на модерна технология със слой със защитен цокъл (SSL).

9. ДЪЛЖИМА ГРИЖА

В случаите, в които сме Ви дали (или когато Вие сте избрали) парола, която Ви дава възможност за достъп до определени части на нашия сайт (наричани по-долу Ваш „Акаунт"), Вие сте отговорни да запазите тази парола в тайна. Ние Ви молим да не споделяте паролата с никого. Ако все пак споделите паролата си с други хора, Вие ще бъде отговорен за всички действия, предприети от името на Вашия Акаунт. Ако изгубите контрол над Вашата парола, Вие може да загубите реален контрол над Вашите лични данни и може да станете субект на правно обвързващи действия, предприети от Ваше име. Ето защо, ако вашата парола е компрометирана поради някаква причина, трябва незабавно да ни уведомите и да промените паролата си. Ние никога няма да искаме Вашата паролата, освен по време на влизането Ви във Вашия Акаунт. Нашите служители подлежат на допълнителни изисквания в областта на защита на информацията.

За съжаление, предаването на информация чрез интернет не е напълно сигурно. Въпреки, че ние правим всичко възможно, за да защитим Вашите лични данни, ние не можем да гарантираме сигурността на Вашите данни, подавани към нашия сайт; всяко подаване е на Ваш собствен риск. След като получим Вашата информация, ние ще използваме стриктни процедури и функции за сигурност, за да се опитаме да предотвратим неоторизиран достъп.

10. ДРУГИ

„АГРОИНДЪСТРИС” ООД не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове, публикувани на настоящия сайт. Кликването върху такива линкове и използването на сайтове към които линковете препращат се извършва изцяло на собствен риск и отговорност. В случаите, когато това е необходимо, ползвателите на сайта се задължават да предоставят коректно и пълно изискваните от тях данни.
За некоректни ползватели, достъпът до ресурсите на сайта и онлайн магазина ще бъде блокиран. Акаунтите на ползватели, които нарушат условията за ползване на сайта и онлайн магазина, както и акаунти на ползватели, които ги използват не по предназначение, ще бъдат заличени.

За неуредените в настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.

Бисквитки и други методи за запазване на Вашите данни

Има данни, които са необходими за функционирането на услугата. Без тях ние не можем да ви предоставим желаната бързина на зареждане на информацията и функционалност на сайта. Всички тези данни се записват по начин, който затруднява Вашето разпознаване. За целта използваме анонимизирани бисквитки. Ако не желаете да съхраняваме тези бисквитки, моля изтрийте бисквитките от браузъра си, който използвате. За анализ и проучвания обработваме данни от бисквитки и други данни, събирани от технологии, различни от бисквитките, които могат да съдържат уникален онлайн идентификатор. Една серия от данни са събрани в автоматичен модул, като например Интернет Протокол (IP) адрес, използван за свързване на компютъра в Интернет; информация за вашия компютър и за методи за свързване, като видът на браузъра и версия на операционната система; данни, които понякога се комбинират с подобна информация, събрана от други клиенти с цел да създава функционалности, като например „Най-често посещавани страниции“; URL (Uniform Resource Locator) пълно време (включително датата и часа), броя на бисквитките; визуализирани или търсени страници; както и координати за свързване с нашата компания. Също така, могат да бъдат използвани данни за браузъра, като бисквитки, бисквитки Flash или други подобни данни, събрани чрез определени части на интернет страницата за предотвратяване на измами и други цели.

Когато посетите интернет страницата, дружеството може да постави бисквитки във вашия уеб браузър. Един модул бисквитки е ниско количество съхранена информация на компютъра с цел да идентифицира браузъра по време на взаимодействие с уеб сайтове. Модулите бисквитки могат да бъдат използвани с цел съхраняване на елементи, като идентификатори или потребителски предпочитания. Един уеб сайт може да постави модул бисквитки за съхраняване в браузъра, ако настройките на браузъра позволяват това. Браузърът може да позволи на определен уеб сайт да има достъп до модулите бисквитки и да откаже такъв достъп на други сайтове.

Право на потребителят е да иска коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на негови лични данни, ако те се съхраняват от компанията. Това право Ви дава възможност да се свържете с нас с искане за изтриване или премахване на личните Ви данни, когато няма основателна причина, за да продължим да ги обработваме. Координати за връзка с нас можете да намерите в меню Контакти!

Ако сте съгласни и приемате всички цели сега, натиснете "Приемам всички"!